تازه ترین مطالب کانون اندوهجرد


اردوی کانون

اردوی یک روزه کانون اندوهجرد برگزار شد.

اوقات و لحظات شرعی

اوقات به افق :    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
احتیاط 2 دقیقه قبل و بعد واجب است.

تبلیغات 2